Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2019-09-13 -
PRATĘSIAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

 

 

Pagėgių savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtintu Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-534 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Priemonei įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje skirta 6 073,00 Eur.


 

Galimi pareiškėjai:

  • bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
  • kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
  • religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 20 d. 15.45 val.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, kurią pateikia susegtą su lydraščiu ir įteikia Pagėgių savivaldybės administracijos priimamajame (Vilniaus g. 11, Pagėgiai, II aukštas). Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei skelbime nurodytu adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Tinkamomis finansuoti laikomos Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

Seniūnija

 

Protokolo data, Nr.

Prioritetinės veiklos

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Pagėgių seniūnija

 

2019-08-05 protokolas Nr. 8-3

12.3., 12.5., 12.6., 12.1. veiklos

500,00

1976,00

Lumpėnų seniūnija

 

2019-07-22 protokolas Nr. K12-21

12.3., 12.5., 12.6., 12.1. veiklos

500,00

887,00

Vilkyškių seniūnija

 

2019-07-24 protokolas Nr. 15-1

12.6., 12.3., 12.1., 12.4., 12.5. veiklos

500,00

1080,00

Natkiškių seniūnija

 

2019-07-24 protokolas Nr. VN-19

12.6., 12.3., 12.1., 12.4., 12.5. veiklos

500,00

795,00

Stoniškių seniūnija

 

2019-08-07 protokolas Nr. 6-8

12.3., 12.5., 12.6., 12.1. veiklos

500,00

1214,00

Veiklos aprašytos Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės 2019 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. A1-534 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriuje.

Pagėgių savivaldybės patvirtintame apraše numatytos 6 tinkamos finansuoti veiklos:

12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

12.2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

12.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

12.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

12.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

12.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Pridedamų dokumentų sąrašas:

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas, patvirtintas Organizacijos vadovo parašu ir antspaudu (jei Organizacija privalo turėti antspaudą):

1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

2. pareiškėjo vykdytos vienų  pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);

4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;

6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;

7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

8. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentus, nurodytus aukščiau išvardintuose 1 (jeigu pareiškėjo veiklos ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui) 2,  3 papunkčiuose pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus 4, 5, 6, papunkčiuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas.

 

Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

  • projektą pateikė bendruomeninė organizacija;
  • bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene ar bendrija arba kita pelno nesiekiančia organizacija;
  • į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;
  • projektu siekiama įtraukti įvairią socialinę atskirtį patiriančius asmenis;
  • į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

Papildomą informaciją teikia atsakingas valstybės tarnautojas – Pagėgių  savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Guoda Kazakevičienė, el. p. g.kazakeviciene@pagegiai.lt, tel. nr. (8 441) 70 413, 303 kab., Vilniaus g. 11, Pagėgiai.

Taip pat, informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Žuklijūtė, el. p. r.zuklijute@pagegiai.lt, tel. nr. (8 441) 70 413, 303 kab., Vilniaus g. 11, Pagėgiai.

DOKUMENTAI:

1. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. A1-534 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. A1-643 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Pagėgių savivaldybėje įgyvendinimo ir lėšų paskirstymo 2019 metais“

3. Paraiškos forma. Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas.

4. Sąmata. 1 priedo priedas.

5. Deklaracijos forma. Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedas.

6. Vertinimo anketa. Savivaldybės tvarkos aprašo 2 priedas.

7. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Savivaldybės tvarkos aprašo 3 priedas.
 
Atgal   Spausdinti