Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Laidojimo pašalpa

Mirus Lietuvos Respublikos nuolatiniam gyventojui, jo šeimos nariui ar kitam faktiškai jį laidojančiam asmeniui mokama 6 minimalių gyvenimo lygių dydžio vienkartinė laidojimo pašalpa.
Pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.
Dokumentai, reikalingi pašalpai gauti: prašymas; asmens dokumentas; mirties liudijimas; pažyma karsto pirkimui. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybę pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.
Šalpos pensijosValstybinės šalpos išmokos skiriamos ir mokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymu (Žin., 1994, Nr.96-1873; 2005, Nr.71-2556) bei Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.346 (Žin., 2004, Nr.47-1558; 2005, Nr.83-3069).
Šalpos pensijos skiriamos:
1. neįgaliems vaikams:
- su sunkiu neįgalumu – 2 bazinės pensijos;
- su vidutiniu neįgalumu – 1,5 bazinės pensijos;
- su lengvu neįgalumu – 1 bazinė pensija.
2. asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų):
- netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 2 bazinės pensijos;
- netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 1,5 bazinės pensijos;
- netekusiems 45-55 procentų darbingumo – 0,75 bazinės pensijos.
3. tėvams, globėjams ar rūpintojams, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis:
- netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1,5 bazinės pensijos;
- netekusiems 60-70 procentų darbingumo arba sukakusiems senatvės pensijos amžių – 1 bazinė pensija.

4. motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų:
- netekusioms 75-100 procentų darbingumo – 1,5 bazinės pensijos;
- netekusioms 60-70 procentų darbingumo arba sukakusioms senatvės pensijos amžių – 1 bazinė pensija.
5. kitiems, aukščiau neišvardintiems asmenims:
- netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1 bazinė pensija;
- netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 0,9 bazinės pensijos;
- sukakusiems senatvės pensijos amžių – 0,9 bazinės pensijos ( nuo 2006-01-01).
5 punkte nurodytiems asmenims šalpos pensijos skiriamos tik tuo atveju, jeigu jie nėra asmenys, nurodyti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr.59-1153; 2005, Nr.71-2555)) 2 straipsnio 1 dalies 1–6, 8 ar 9 punktuose arba nėra ūkininkai ir jų partneriai, kurių statusą reglamentuoja Ūkininko ūkio įstatymas (Žin., 1999, Nr.43-1358; 2002, Nr.123-5537). Šiems asmenims, gaunantiems pensiją (valstybinę socialinio draudimo, valstybinę, užsienio valstybių pensiją ar kitokią pensinio pobūdžio išmoką), kurios dydis (bendra gaunamų pensijų suma) yra mažesnis už šalpos pensiją, mokamas šalpos pensijos ir gaunamos pensijos ir (ar) pensijos išmokos (bendros jų sumos) skirtumas.
Slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės kompensacijos
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:
1. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas – 2,5 bazinės pensijos;
2. asmenims, netekusiems 75-100 procentų darbingumo:
- pripažintiems nedarbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų) – 2,5 bazinės pensijos;
- pripažintiems nedarbingais po 24 metų (atskirais atvejais – po 26 metų) – 1,5 bazinės pensijos;
3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims – 1,5 bazinės pensijos.
Būtina sąlyga – šiems asmenims turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:
1. neįgaliems vaikams:
- su sunkiu neįgalumu – 1 bazinė pensija;
- su vidutiniu neįgalumu – 0,5 bazinės pensijos.
2. asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų):
- netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1 bazinė pensija;
- netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 0,5 bazinės pensijos;
Būtina sąlyga – šiems asmenims turi būti nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros(pagalbos) poreikis (išskyrus neįgalius vaikus).
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos nuo 2006-01-01 pradėtos skirti senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu jie negauna valstybinės socialinio draudimo I invalidumo grupės pensijos arba 0,5 bazinės pensijos dydžio priedo, skirto specialiajam nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikiui tenkinti. O nuo 2007-01-01 - asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo po 24 metų (atskirais atvejais – po 26 metų), jeigu jiems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
 Šalpos našlaičių pensijos
Šalpos našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams:
1. nesukakusiems 18 metų;
2. sukakusiems 18 metų, besimokantiems nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių ar bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresniems nei 24 metų;
3. sukakusiems 18 metų, pripažintiems neįgaliaisiais iki 18 metų sukakties, jeigu jie visą laiką nuo šios dienos yra nedarbingi ar iš dalies darbingi.
Šalpos našlaičių pensija skiriama ir mokama 0,5 bazinės pensijos dydžio kiekvienam vaikui. Jeigu teisę gauti šią pensiją turi 4 ir daugiau vaikų, 1,5 bazinės pensijos skiriama visiems vaikams lygiomis dalimis.

Šalpos kompensacijos.
Šalpos kompensacijos skiriamos:
1. tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų;
2. motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų.
Šalpos kompensacijos dydis – 1,5 bazinės pensijos.
Šalpos kompensacijos skiriamos nurodytiems asmenims, sukakusiems penkeriais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo.

Nuo 2006m. vasario 1 d. daugiau žmonių įgis teisę į kompensacijas už būsto šildymą ir socialines pašalpas, nes padidėjo valstybės remiamos pajamos 10 litų -nuo 155 litų iki 165 litų.
Prašome kreiptis:
Dėl išvardintų pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo kreiptis į Socialinės paramos skyrių 105 kab. (Vilniaus 7, Pagėgiai), tel.: 57363, el.paštas: socparama@pagegiai.lt arba pagal gyvenamąją vietą į seniūnijas.


NUORODA:
Dėl teisės aktų pakeitimų ir papildymų galima žiūrėti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje. Darbo rinka ir užimtumas Socialinis draudimas Socialinė parama
Internetinis puslapis: http://wwwsocmin.lt