PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai
Tel.: 8 441 57361
Faks.: 8 441 57 874
El. paštas: info@pagegiai.lt

Vertikalus meniu
Statyba ir teritorij? planavimas
Teritorij? planavimas
Bendrieji planai
Specialieji planai
Detalieji planai
Strateginis planas
Praymai ir formos
Statyba
Praymai ir formos
ES ir kit? program? projektai
Pateiktos paraikos
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2019 metai
Pasiraytos sutartys
2010 metai
2011 metai
2012 metai
Vykdomi projektai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2019 metai
?gyvendinti projektai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2018 metai
2019 metai
Tarptautinis bendradarbiavimas
Vietos veiklos grup? "Pag?gi? kratas"
Pag?gi? miesto vietos veiklos grup?
Strategija
Naujienos
Dokumentai
?statai
Protokolai
Vieieji pirkimai
Ataskaitos
Valdyba
Asociacijos nariai
Kontaktai
Kvietimas
Renginiai ir mokymai
Gamtosauga ir paminklosauga
Aplinkos apsauga
eldiniai
Atliek? tvarkymas
Mediokl?
Kult?ros paveldas
Asbesto alinimo programa
Turizmas
V? "Pag?gi? krato turizmo informacijos centras"
Rambyno regioninis parkas
Nemuno irgynas, UAB "Lietuvos irgynas" filialas
vietimas
Ugdymo ?staigos
Egzaminai
Nacionalinio mokini? pasiekim? patikrinimo ?rankio ataskaita
vietimo ?staig? veiklos apraai
Pagalba mokytojui
Projektas Lyderi? laikas 3
Modelis ESU
Neformalusis vaik? vietimas
Nuotolinis mokymas
Jaunimo reikalai
Informacija jaunimui
Jaunimo reikal? taryba
Jaunimo organizacijos ir grup?s
Savanoryst?
Akredituotos organizacijos
Naudingos nuorodos jaunimui
Mokini? savivalda
Jaunimo politika, kita informacija
Kult?ra
Pag?gi? savivaldyb?s kult?ros centras
Pag?gi? savivaldyb?s M. Jankaus muziejus
Pag?gi? savivaldyb?s Vyd?no vieoji biblioteka
Kult?ros paveldas
Tradiciniai renginiai
Rengini? planai
Sportas
Sporto renginiai
Sporto klubai
Socialinis darbas, apsauga
Naujienos
Informacija
Nevyriausybin?s organizacijos
NVO naujienos
Veiklos ataskaitos
Vietos bendruomeni? savivaldos programa
Seni?naitijos
Seni?nai?iai
Civilin? sauga
Informacija apie potvynius
Mobilizacija
Potvynis
em?s ?kis
Naujienos
Met? ?kininkai
iniasklaida
Turto valdymas
Aktuali informacija
Valstyb?s vaiko teisi? apsaugos ir ?vaikinimo tarnybos Taurag?s apskrities vaiko teisi? apsaugos skyrius Pag?gi? savivaldyb?je
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Vyriausyb?s atstovas
Atstovas seime
Valstybin? kalba
Vartotoj? teisi? apsauga
Informacija
Karjera
Gyventoj? pri?mimo tvarka
Informacija
Sveikata ir sanitarija
Ataskaitos
Svetain?s em?lapis
Horizontalus meniu
Naujienos, skelbimai
Klausimai-atsakymai
Foto galerija
Sve?i? knyga
Video galerija
Teis?s aktai
Tarybos sprendimai
Mero potvarkiai
Administracijos direktoriaus ?sakymai
Mero potvarkiai ir Administracijos direktoriaus ?sakymai nuo 2016 m. vasario 1 d.
Taryba, sprendimai
Taryba
Tarybos sprendimai

naujienos
2020-08-03 Projekto „Pagėgių savivaldybės, Stoniškių ir Benininkų k. v., projekto, Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų projektų parengimas, Nemuno žemupyje, Nemuno mažųjų upių paba

Informuojame, kad 2020 rugpjūčio mėn. 19 d. 17:10 val. vyks projekto „Pagėgių savivaldybės, Stoniškių ir Benininkų k. v., projekto, Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų projektų parengimas, Nemuno žemupyje, Nemuno mažųjų upių pabaseinyje“ projektinių pasiūlymų pristatymas.

Daugiau

2020-08-03 Paskirstytos Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšos

Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų paraiškų vertinimo komisija paskirstė Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšas, kurios skirtos nevyriausybinių organizacijų projektų įgyvendinimui.

Daugiau

2020-08-03 Pasikeitimai dėl piniginės socialinės paramos gavimo, gavus darbo paieškos išmoką

Vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) yra skiriama, kai gyventojai išnaudoja visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes.

Daugiau

2020-08-03 BUVUSIO NATKIŠKIŲ MEDICINOS PUNKTO PATALPŲ VIEŠO NUOMOS KONKURSOS SĄLYGOS
2020-07-31 ĮVYKO 2020 METŲ PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ I-ASIS ETAPAS

Kasmet VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ organizuojamos Pagėgių savivaldybės seniūnijų sportinės žaidynės šiemet vyko liepos 25 dieną, Natkiškiuose, tradicinės vasaros šventės „Šventa Ona – duonos ponia“ metu.

Žaidynių I-asis etapas prasidėjo vidurdienį ir tęsėsi iki vakaro. Seniūnijų sportininkai ir mėgėjai varžėsi stalo teniso, smiginio, vyrų parko tinklinio 3x3, moterų parko tinklinio 3x3, krepšinio 3x3 – 20 – 40 metų, 40 ir daugiau metų amžiaus varžybose.

Daugiau

2020-07-30 Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (Pagėgių seniūnija)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Pagėgių sen., Pagėgių sav., naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statoma 35 naujos vėjo jėgainės, skirtos elektros energijos gamybai.

Projektavimas vykdomas Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statybos darbai žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8847/0001:0323, 8801/0003:0219, 8801/0003:0224, 8801/0003:0244, 8847/0002:0155, 8847/0004:0145, 8847/0004:0154, 8847/0004:0147, 8847/0004:0144, 8847/0003:0113, 8847/0003:0107, 8847/0003:0119, 8847/0003:0118, 8847/0003:0115, 8847/0005:0169, 8801/0003:0258, 8801/0003:0260, 8801/0003:0262, 8801/0003:0264, 8847/0001:0331, 8847/0001:0017, 8847/0001:0337, 8824/0004:0140, 8824/0001:0128, 8824/0004:0143, 8801/0002:0301, 8824/0001:0144, 8824/0001:0131, 8824/0001:0134, 8824/0001:0133, 8824/0002:0266, 8824/0002:0270, 8824/0003:0141, 8847/0003:0110, 8847/0003:0111 Pagėgių sen., Pagėgių sav., yra leidžiami.

Daugiau

2020-07-30 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖJE PRISTATYTAS UŽIMTUMO SKATINIMO MODELIS

Liepos 29  dieną Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyko susitikimas su Užimtumo tarnybos Tauragės apskrities skyriaus atstovais, kurio metu kalbėta apie Užimtumo tarnybos ir vietos valdžios atstovų bendradarbiavimo svarbą, siekiant kuo geresnio rezultato integruojant darbo ieškančius asmenis į darbo rinką.

Daugiau

2020-07-30 Skelbimas
2020-07-30 2-asis projekto „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“ įgyvendinimo aptarimui skirtas darbo grupės susirinkimas

2020 m. liepos 29 d. įvyko antrasis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimas, skirtas bibliotekos įgyvendinamo projekto „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“ veiklų organizavimo ir viešinimo klausimų aptarimui.

Daugiau

2020-07-30 Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
2020-07-29 TRADICINĖ VASAROS ŠVENTĖ ,,ŠVENTA ONA - DUONOS PONIA“

Liepos 25 d. Natkiškių kaimo parkelyje vyko 23-ioji  tradicinė vasaros šventė ,,Šventa Ona - duonos ponia“. Nuo ankstyvo ryto kvieslys su dviem jaunomis lietuvaitėmis važinėjo po kaimą ir kvietė visus į šventę. 12.00 val. į kultūros namus prigužėjo šeimininkių, norinčių išsikepti šviežios duonos ir pasidalinti savo receptais. Vyko edukacinė veikla ,,Visur duona su pluta“. Edukaciją vedė Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Brazauskienė, o duonelę kepti mokė Norkaičių bendruomenės ,,Galmena“ moterys. Kol duona kepė vyko šiltas pabendravimas prie arbatos stalo: ragavome duonytę, šakotį  ir svečių dovanotą sūrį.

Daugiau

2020-07-29 PASVEIKINTOS 90-METĖS NATKIŠKIŲ SENIŪNIJOS GYVENTOJOS

Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Edgaras Kuturys ir Natkiškių seniūnijos seniūnė Vilyta Sirtautienė devyniasdešimties metų sukakties proga sveikino Natkiškių seniūnijos gyventojas Oną Uginčienę ir Oną Knatauskienę, jubiliatėms linkėjo artimųjų meilės, šviesių minčių, didžiuotis savo garbingu amžiumi bei dalintis išmintimi su artimaisiais.

Daugiau

2020-07-29 DĖL LAIKINAI SUSTABDYTO MARŠRUTO

Siekiant gerinti susisiekimo sąlygas viešuoju transportu Pagėgių savivaldybės gyventojams nuo 2019 m. spalio 1 d. buvo atnaujintas vietinio reguliaraus susisiekimo autobuso maršrutas Tauragė – Panemunė – Pagėgiai (per Lauksargius). Nuo š.m. kovo 17 dienos maršrutas buvo laikinai sustabdytas dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino (LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas  Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”).

Daugiau

2020-07-29 DĖL NUMATYTŲ KELIO DARBŲ RAMBYNO REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE

Dėl lietingo oro Rambyno regioninio parko teritorijoje esanti automobilių stovėjimo aikštelė  ir kelio atkarpa, vedanti į Rambyno kalną, būna prastos būklės, todėl jas tenka reguliariai greideriuoti. Greideriavimo darbai paskutinį kartą buvo atlikti š.m. liepos 28 dieną.

Kadangi šis kelio ruožas dėl gausaus turistų srauto greitai tampa duobėtas, o lyjant lietui ant minėto kelio ruožo laikosi vanduo, Pagėgių savivaldybės administracija ėmėsi priemonių šiai problemai spręsti.

Daugiau

2020-07-29 NATKIŠKIŲ VASAROS ŠVENTĖJE „ŠVENTA ONA – DUONOS PONIA“ PAGERBTOS SENIŪNIJOS ONUTĖS

Liepos 25 dieną Natkiškiuose jau 23-ąjį kartą šaukliai kvietė visus į vasaros šventę „Šventa Ona – duonos ponia“. Tradicinė vasaros šventė atvykusius žavėjo savo veiklų įvairove: čia vyko V. Rukšnaitienės karpinių paroda, amatų ir tautodailės mugė, Šv. Mišios po atviru dangumi, pramogų sala ir linksmybės vaikams, linksmosios sportinės varžybos, muzikiniai pasirodymai.

Daugiau

2020-07-28 Skelbimas

Daugiau

2020-07-28 Skelbiamas finansuojamų vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų sąrašas

Pranešame, kad Pagėgių savivaldybei gavus finansavimą iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos buvo skelbtas vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo konkursas. Gautos 4 paraiškos, kurių veiklai organizuoti skirta 21471 Eur, iš jų 1871 Eur skirtas iš Savivaldybės biudžeto ir 19600 Eur - Valstybės biudžeto lėšų.

Daugiau

2020-07-27 Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (Vilkyškių seniūnija)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Vilkyškių sen., Pagėgių sav., naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statoma 4 naujos vėjo jėgainės, skirtos elektros energijos gamybai.

Projektavimas vykdomas Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statybos darbai žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8832/0004:0186, 8887/0002:0687, 8887/0002:0693, 8887/0002:0694 Vilkyškių sen., Pagėgių sav., yra leidžiami.

Daugiau

2020-07-27 Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statomos naujos 330kV ir 30kV skirstyklos su moduliniais pastatais, skirtais apsaugų, ryšių, apskaitos ir kitos įrangos patalpinimui. Naujos skirstyklos skirtos naujai įrengiamo vėjo jėgainių parko prijungimui prie esamų tinklų.

Projektavimas vykdomas Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statybos darbai žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 8847/0004:162 Lumpėnų sen., Pagėgių sav., yra leidžiami.

Daugiau

2020-07-27 Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (Natkiškių seniūnija)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Natkiškių sen., Pagėgių sav., naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statoma 3 naujos vėjo jėgainės, skirtos elektros energijos gamybai.

Projektavimas vykdomas Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statybos darbai žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8834/0003:0237, 8834/0003:0236, 8834/0003:0068 Natkiškių sen., Pagėgių sav., yra leidžiami.

Daugiau

 1 2 Pirmyn -> 

 

Archyvas

 

 

 

© Pagėgių savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.