Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Socialinė pašalpa ir šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompencacijos

Socialinė pašalpa sudaro 90 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų šeimai ir vidutinių šeimos (asmens) pajamų per mėnesį. 1. Mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vienam gyvenančiam asmeniui) kompensuojama:
1) šildymo sezono metu – išlaidų už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už nustatytą normatyvą, šildymą, atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą, dalis, viršijanti 25 procentus skirtumo tarp šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų ir 90 procentų valstybės remiamų pajamų šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) dydžio;
2) išlaidų už faktinį šalto vandens bei nuotėkų kiekį, bet ne didesnį už normatyvą, dalis, viršijanti 2 procentus šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų;
3) išlaidų už faktiniam karšto vandens kiekiui, bet ne didesniam už normatyvą, paruošti energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnes už nustatytą normatyvą, pridėjus išlaidas už šalto vandens sąnaudas karštam vandeniui ruošti, dalis, viršijanti 5 procentus šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų.


Šeimų (vienų gyvenančių asmenų) teisė į socialinę pašalpą ir kompensacijas:
1. Šeimos (vieni gyvenantys asmenys) turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu jos (jie) atitinkančios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas sąlygas ir kiekvienas šeimos narys (vienas gyvenantis asmuo) atitinka bent vieną iš 3, 4 ar 5 punktuose nurodytų sąlygų:
1) turimo turto, nurodyto šio Įstatymo 9 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo, nustatyto pagal šio Įstatymo 11 straipsnį;
2) vidutinės 3 praėjusių iki kreipimosi dėl pašalpos skyrimo mėnesių šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui);
3) dirbantys vyresni kaip 18 metų šeimos nariai (vienas gyvenantis asmuo) dirba ir per 3 mėnesių laikotarpį, už kurį pajamas reikia apskaičiuoti, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius darbo laiko trukmės, nustatytos Darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalyje arba 145 straipsnyje, arba dirba ne visą darbo laiką Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nustatytais atvejais, o jiems apskaičiuojama darbo užmokesčio ne mažiau už minimalią mėnesinę algą arba minimalų valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui. Jeigu asmeniui per 3 mėnesių laikotarpį iki kreipimosi dėl socialinės pašalpos suteikiamos antrą kartą per metus neapmokamos atostogos arba nustatoma, kad darbuotojas antrą kartą per metus neatvyko į darbą ir dėl to jam nebuvo mokamas darbo užmokestis ar socialinio draudimo išmokos, socialinė pašalpa neskiriama;
4) vyresni kaip 18 metų šeimos nariai (vienas gyvenantis asmuo) ir vaikai nuo 16 iki 18 metų nedirba dėl vienos iš šių priežasčių: mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai; yra įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus; yra I ar II grupės invalidai (invalidas); yra bedarbiai (bedarbis), gaunantys bedarbio pašalpą, mokymosi laikotarpiu – mokymosi pašalpą; yra asmenys (asmuo), ne mažiau kaip 6 mėnesius užsiregistravę valstybinėje teritorinėje darbo biržoje kaip ieškantys darbo; yra asmenys (asmuo), kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 2 metai, užsiregistravę valstybinėje teritorinėje darbo biržoje ir gaunantys bedarbio pašalpą; vienas iš šeimos narių slaugo savo vaiką (globotinį ar rūpintinį), tėvą, motiną, sutuoktinį, seserį, brolį, senelius, kuriems nuolatinės slaugos būtinumas nustatytas teisės aktų nustatyta tvarka; ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare; moteris yra nėščia ir iki gimdymo yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau);
5) motina arba tėvas (globėja ar rūpintoja arba globėjas ar rūpintojas) augina namuose: vaiką iki 3 metų, nelankantį ikimokyklinės vaikų ugdymo įstaigos; bent vieną nelankantį ikimokyklinės ugdymo įstaigos arba mokyklos vaiką iki 8 metų, kai šeima turi 3 ir daugiau vaikų iki 14 metų ir kai vaikai yra tinkamai prižiūrimi; ikimokyklinio amžiaus vaiką, bet ne vyresnį kaip 8 metų, nelankantį ikimokyklinės ugdymo įstaigos pagal gydytojų rekomendaciją arba dėl to, kad gyvenamojoje vietovėje nėra ikimokyklinės ugdymo įstaigos ar vietų joje.
2. Nutraukusių santuoką arba gyvenančių skyrium sutuoktinių, auginančių vaiką (vaikus) iki 18 metų, šeimoms, atitinkančioms šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas sąlygas ir bent vieną iš 3, 4 ar 5 punktuose nurodytų sąlygų, socialinė pašalpa skiriama, jeigu jie yra sudarę teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį arba jei vaiko (vaikų) išlaikymą yra priteisęs teismas.
3. Nesusituokusių asmenų, kurie vieni augina vaikus iki 18 metų, šeimoms, atitinkančioms šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas sąlygas ir bent vieną iš 3, 4 ar 5 punktuose nurodytų sąlygų, socialinė pašalpa skiriama, jeigu jų vaikui (vaikams) yra pripažinta arba nustatyta tėvystė ir teismas yra priteisęs išlaikymą vaikui (vaikams), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo (motinos) tapatybės arba teismas negali tėvui (motinai) priteisti vaiko išlaikymo. Socialinė pašalpa šeimai skiriama tėvystės nustatymo bylos nagrinėjimo teisme metu.
Pašalpai gauti pateikiami šie dokumentai: prašymas; asmens dokumentas; socialinio draudimo pažymėjimas; pažymos apie visų šeimos narių pajamas už 3 paskutinius mėnesius (atlyginimai, alimentai, pašalpos, stipendijos ir pan.); vaikų gimimo liudijimai (asmens dokumentai); ištuokos liudijimas; mirties liudijimas; pažyma iš mokymo įstaigos, jeigu vyresni nei 16 metų vaikai mokosi; pažyma apie turimą (nuomojamą) nuosavybę (žemę, pastatus ir kt.; pažyma apie nuolatinės slaugos būtinumą, tesimo nutartis dėl tėvystės nustatymo, vaiko išlaikymo priteisimo ir kt. dokumentai.
Socialinė pašalpa dažniausiai yra skiriama 3 mėnesiams. Dėl pašalpos mokėjimo būtina kreiptis pakartotinai, pateikiant reikiamus dokumentus.